امروز نبه۵ خرداد ۱۴۰۳
اعضای هیئت مدیره
 ردیف نام ونام خانوادگی     سمت تلفن همراه 

  آقاي حمیدرضا شفیعی   
 
رئیس هیئت مدیره 

آقای مجید محمدی

نایب رئیس  
 3
آقای امیرعلی نجفی

خزانه دار  
 4
آقاي علی رعیت

 عضو

آقای محمدرضا نجفی

عضو 
 6
آقای غلامرضا دلاوری

عضو 

آقای متین شفیعی

عضو 

آقای داود شفیعی
 عضو  
 9
آقای فرید فتاحی

عضو 
10 
آقای سید مهدی جلالی

بازرس