امروز چهارشنبه۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
اعضای هیئت مدیره
 ردیف نام ونام خانوادگی     سمت تلفن همراه 

  آقاي محمدعلی حسینی   
 
رئیس هیئت مدیره 

آقای حمیدرضا شفیعی

نایب رئیس  
 3
آقای امیرعلی نجفی

خزانه دار  
 4
آقاي علی رعیت

 عضو

آقای محمدرضا نجفی

عضو 
 6
آقای مجید منصوری

عضو 

آقای فرهاد مجتهدی

عضو 

آقای حبیب قاسمی

 عضو  
 9
آقای مجید محمدی

عضو 
10 
آقای فرید فتاحی

بازرس