امروز پنج شنبه۲۴ آبان ۱۳۹۷
    تمدن گستر
نام شرکت:                             
تمدن گستر
 مدیرعامل: محمدرضا گزي

 شماره ثبت:  1207

 تلفن:  

 فکس:  

 موبایل مدیر عامل:  09181694072

 آدرس: شهرک صنعتي

 ایمیل:   
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو