امروز یکشنبه۳۰ شهریور ۱۳۹۹
    شايان بام
نام شرکت:                             
شايان بام
 مدیرعامل: ناصر محمدي

 شماره ثبت:  285

 تلفن:  08644277301

 فکس:  08644277301

 موبایل مدیر عامل:  09188666756

 آدرس: ناحيه راونج

 ایمیل:   
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو