امروز پنج شنبه۲۴ آبان ۱۳۹۷
    کهن بام
نام شرکت:                              کهن بام

 مدیرعامل:  محمود منصوري

 شماره ثبت:  1339

 تلفن:  08644277244-5
 فکس:  08644277246

 موبایل مدیر عامل:  09183668303

 آدرس: دلیجان، ناحيه راونج

 ایمیل:  
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو