امروز کشنبه۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
    آذربام
نام شرکت:                              آذربام

 مدیرعامل:  محمد حاجي پور

 شماره ثبت:  992

 تلفن:  08644433761
 فکس:  08644433763

 موبایل مدیر عامل:   09181664162
 آدرس: دلیجان، شهرک صنعتي

 ایمیل:  
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو